Anunt de angajare

Miercuri, 29 Iulie 2015
Evalueaza articolul
(1 Vot)
resita.ro-Anunt de angajare resita.ro-Anunt de angajare

Liceul Tehnologic „Clisura Dunării” Moldova Nouă organizează concurs in temeiul H.G.286/2011 pentru aprobarea Regulementului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

-1 post secretar şcoală studii superioare  IIS ( studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului este de minim 1 an).

-1 post muncitor  V studii gimnaziale  / studii medii treapta I (10 clase +curs calificare profesională/Şcoală Profesională, cu cel puţin una din calificări:tâmplar, lăcătuş, mecanic, zugrav-vopsitor, electrician, vechime în specialitatea postului).

-4 posturi îngrijitor curăţenie studii gimnaziale / studii medii, treapta I (8 clase, 10 clase, vechime în specialitatea postului) .

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizează la sediul unităţii din strada George Coșbuc,  localitatea Moldova Nouă, judeţul Caraș Severin  în data de 31.08.2015 ora 15.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs la secretariatul unităţii (strada George Coșbuc) până în data de  15.08.2015.

Tipul probelor de concurs este:probă scrisă, probă practică şi interviu

Candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale :

-sa fie catăţeni români , cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România,

- să cunoască limba română scris şi vorbit,

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale,

- are capacitate deplină de exerciţiu,

-sa nu fi suferit vreo condamnare definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi abilitate,

-sa indeplineasca conditiile de studii cerute şi după caz de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs,

-vechime în muncă: (constituie avantaj),

-sa prezinte urmatoarele documente :

1. cerere de înscriere

2. copie xerox buletin/carte identitate

3. copie xerox acte de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,

           Candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele condiţiilor specifice  posturilor solicitate:

1. cazierul

2. curriculum vitae

3. adeverință medicală din care să rezulte că solicitantul este apt pentru a munci pe postul pentru care candidează

4. carnetul de muncă sau, după caz,adeverințele care atestă vechimea în muncă /în meseria și/sau în specialitatea studiilor, în copie

5. În cazul depunerii declaraţiei pe propria răspundere că nu are antecedente penale, candidatul are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu după 14 zile de la desfășurarea examenului de ocupare a postului .

Documentele solicitate se îndosariaza, în ordinea menționată, într-un dosar cu șină care va fi înregistrat la secretariat.

 

 

 

Urmareste-ne pe Twitter!

Vremea

Snow Showers

0°C

Resita

Snow Showers

Umiditate: 86%

Vant: 14.48 km/h

  • 14 Dec 2018

    Snow 2°C -6°C

  • 15 Dec 2018

    Rain And Snow 1°C 0°C

Curs Valutar