Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

CONVOCARE

 

            Administratorul unic al SC BÎRZAVA SA, societate de tip inchis conform deciziei ASF nr. 2628/15.10.2015, cu sediul in Bocșa, str. Carpati nr. 5, jud. Caras- Severin, inregistrata la ORC sub nr. J11/163/1991, CIF: RO1075915, prin decizia din data de 24.03.2020, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor in conformitate cu Legea 31/1990, pentru data de 02.05.2020 ora 16,00  la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in registrul acţionarilor ţinut de către societate, la data de referinta 16.04.2020, acestia avand dreptul de a participa si de a vota in adunarea generala proporţional cu deţinerile  avute  la antementionata data de referinta.

 

ORDINEA DE ZI este urmatoarea:

  1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Administratorului unic privind activitatea desfasurata in anul 2019;
  2. Descarcarea de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfasurata in anul 2019;
  3. Prezentarea si aprobarea raportului Comisiei de Cenzori aferent exercitiului financiar 2019;
  4. Aprobarea situatiei financiar-contabile anuale: bilant, contul de profit si pierderi si repartizarea profitului obtinut de societate in cursul anului 2019;
  5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020;
  6. Realegerea Comisiei de Cenzori si fixarea remuneratiei membrilor acesteia;
  7. Împuternicirea Administratorului unic pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârii AGOA.

Procurile de reprezentare in AGOA vor fi depuse in original la sediul societatii, cu 48 ore inainte de data AGOA. Formularul de procura speciala pentru reprezentarea in AGOA se poate obtine de la sediul societatii în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii si vor fi distribuite celor interesati  incepand cu data de 17.04.2020.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari, pana in data de 18.04.2020, privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea comerciala va raspunde la intrebarile adresate de actionari.

Accesul actionarilor îndreptăţiţi să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor reprezentaţi cu actul de identitate al reprezentantului legal.

Informatii suplimentare, modelul de procura de reprezentare si alte documente pot fi consultate si pe websit-ul societatii: www.birzava.cabanova.com.

In cazul neindeplinirii cvorumului legal, sedinta AGOA va avea loc in data de 04.05.2020 la aceasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

 

                                              ADMINISTRATOR  UNIC,   

                                                  ec. Gheorghe Nicorici    

 

 

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite