Inechități flagrante ale sistemului public de pensii

 

Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA, împreună cu pensionarii din UCMR, solicită ferm corectarea Legii 263/2010 și eliminarea ambiguităților care blochează drepturile, cuvenite prin spiritul legii, pensionarilor care au lucrat în condiții de riscuri majore privind îmbolnăvirea profesională și apariția accidentelor de muncă.

 

Pentru a se înțelege mai bine problema pensionarilor de la UCMR cărora li se refuză repararea unor nedreptăți, conform spiritului Legii 263/2010 modificată și completată prin Legea 351/2022, este necesar un scurt istoric.

Astfel, în 20 martie 1990, ca urmare a revendicărilor înaintate de o delegație a metalurgiștilor din Reșița și Hunedoara, Guvernul Roman a emis Ordinul 50/1990, prin care se precizau locurile de muncă, activitățile și categoriile de personal care lucrau în condiții deosebite, încadrate în grupele I și II de muncă. În acest sens, Ordinul 50/1990 a fost însoțit de anexele 1 și 2, care cuprindeau informațiile respective.

Tot Ordinul 50/1990 menționa la punctul nr 3 că: Beneficiază de încadrarea în grupele I și II de muncă, potrivit celor menționate, fără limitarea numărului, personalul care este în activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maiștri, tehnicieni, personal de întreținere și reparații, controlori tehnici de calitate, precum și alte categorii de personal care lucrează efectiv la locurile de muncă și activitățile prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

Anexa 1, cea care ne interesează pe noi, cuprindea inițial 81 de puncte în care erau nominalizate locurile de muncă încadrate în grupa 1 de muncă. Ulterior, acestora le-a mai fost adăugate încă 44.

La punctul 11 din anexă, se menționează următoarele activități încadrate în grupa 1: Sablaj uscat cu alice sau nisip (cu excepția instalațiilor ermetizate). Activitatea continuă de metalizare interioară a recipientelor metalice, a cisternelor și a grinzilor casetate de la podurile metalice. Dezbaterea, precum și operațiile efectuate în curățătoriile de piese turnate, în hale industriale.”

Iar punctul 25: „Activitatea din turnătoriile de fontă, oțel sau neferoase cu producție industrială continuă, în care se execută și operațiile de dezbatere sau de curățare a pieselor în hala de turnare.

 

În anul 2000, a apărut Legea 19, privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, valabilă până la data de 01.01.2011, când a fost abrogată prin Legea 263/2010.

Facem precizarea că la 31.12.2002 s-a încheiat procesul de avizare pentru condiții de muncă, iar la data de 30 iunie 2005 s-a încheiat procesul de avizare pentru nominalizarea locurilor de muncă în care se desfășoară activități încadrate în condiții speciale.

 

Din motive administrative, multe din locurile de muncă care erau înscrise în grupa I, conform Ordinului 50/1990, nu au fost evaluate și nu s-a putu face trecerea la grupele speciale nominalizate în Legea 263/2010, chiar dacă acestea nu suferiseră nici o intervenție în vederea normalizării condițiilor de muncă. Acest lucru s-a întâmplat chiar și în minerit, metalurgie sau în sectoarele calde din construcții de mașini.

Acesta este motivul pentru care, 12 ani mai târziu, Legea nr. 263/2010 a fost modificată și completată în Parlamentul României prin Legea nr. 351 din 12 decembrie 2022, după cum urmează:

La articolul 30 alineatul (1), după litera i) au fost introduse trei noi litere, lit. j)-l). Litera j, care ne interesează pe noi, are următorul cuprins:

  1. j) sectorul construcții mașini, pentru personalul care își desfășoară activitatea în următoarele activități specifice: turnarea pieselor și lingourilor de oțel, în turnătoriile de oțel; turnarea pieselor de fontă, pieselor din aliaje neferoase și pieselor cu modele ușor fuzibile în turnătoriile de fontă, turnătoriile de aliaje neferoase și turnătoriile de precizie; forjarea pieselor pe ciocane de peste 2 tone forță în secțiile de forjă; turnarea cuzineților din aliaje neferoase pe suport de oțel în turnătoriile de cuzineți; activitatea desfășurată de către ingineri, subingineri și tehnicieni, pe durata a cel puțin 50% din timpul normal de muncă, în secțiile de producție respective;

Iar la articolul 30, după alineatul (4^4), s-a introdus un nou alineat, alin. (4^5), cu următorul cuprins: Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă, prevăzut la alin. (1) lit. j), perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 în care salariații au desfășurat activități dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. j,  în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă.

Din păcate, modificările și completările au reușit să elimine doar o parte din inechitățile existente, continuând să creeze prejudicii unor pensionari, fără o justificare obiectivă și rezonabilă, încălcându-se astfel principiul egalității de tratament între asigurații sistemului public de pensii.

Având în vedere aceste aspecte, Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA” Caraș-Severin, împreună cu Nicolae Boancă, reprezentantul pensionarilor, a angajat o serie de discuții cu Casa Județeană de Pensii Publice, prefectul județului și cu parlamentarii de Caraș Severin, în vederea unei noi modificării și completării a Legii 263/2010, art. 30, lit j.

În acest sens, au fost înaintate parlamentarilor Expunerea de motive și Proiectul de lege aflate mai jos:

 

„Motivul emiterii actului normativ

Justificarea emiterii actului normativ:

Modificarea și corectarea legii este justificată de faptul că un număr relativ redus de pensionari, maxim 100 persoane, care au lucrat în sectorul construcții de mașini, la SC UCMR SA, din cauza unor ambiguități de ordin legislativ, ușor de corectat, nu pot beneficia de măsurile reparatorii stabilite prin Legea263/2010, modificată și completată prin legea 351/2022.

Ce a determinat această situație:

În fapt, prin modificările și completările făcute prin legea 351/2022 s-a urmărit eliminarea inechităților existente, din cauza unor carențe ale legii 263/2010, între angajați care au desfășurat activități în locuri și condiții de muncă cu efect similar în ce privește riscurile de accidente și îmbolnăviri profesionale.

Completarea legii 263/2010 prin legea 351/2022 a eliminat o parte din aceste inechități, dar din cauza unei ambiguități strecurate în textul de la lit j, art. 30 al legii 263/2010, o parte din acestea au rămas nesoluționate, iar aproximativ 100 pensionari, după aprecierile venite din partea CJPP Caraș Severin, nu pot beneficia reparația morală și financiară la care au dreptul.

Justețea actului normativ:

Pentru a dovedi justețea acestui demers facem precizarea că legea nr. 263/2010,  privind sistemul unitar de pensii publice, a fost modificată și completată prin legea nr. 351 din 12 decembrie 2022, după cum urmează:

La articolul 30 alineatul (1), după litera i) au fost introduse trei noi litere, lit. j)-l).

Litera j, care ne interesează pe noi, are următorul cuprins:

  1. j) sectorul construcții mașini, pentru personalul care își desfășoară activitatea în următoarele activități specifice: turnarea pieselor și lingourilor de oțel, în turnătoriile de oțel; turnarea pieselor de fontă, pieselor din aliaje neferoase și pieselor cu modele ușor fuzibile în turnătoriile de fontă, turnătoriile de aliaje neferoase și turnătoriile de precizie; forjarea pieselor pe ciocane de peste 2 tone forță în secțiile de forjă; turnarea cuzineților din aliaje neferoase pe suport de oțel în turnătoriile de cuzineți; activitatea desfășurată de către ingineri, subingineri și tehnicieni, pe durata a cel puțin 50% din timpul normal de muncă, în secțiile de producție respective;

Iar la articolul 30, după alineatul (4^4), s-a introdus un nou alineat, alin. (4^5), cu următorul cuprins: Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă, prevăzut la alin. (1) lit. j), perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 în care salariații au desfășurat activități dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. j,  în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă.

Prin acest aliniat se subliniază faptul că asimilarea drept stagiu de cotizare în condiții speciale de muncă a perioadei anterioare datei de 01.04.2001, în cazul persoanelor care au desfășurat activități reglementate de articolul 30, alin. (1) lit. j, operează doar în situația activităților care au corespondent în grupa I de muncă, așa cum a fost reglementată în legislația anterioară (respectiv ordinul 50/1990).

Facem precizarea că pensionarii în cauză, foștii salariați ai SC UCM Reșița, au desfășurat activități în cadrul procesului de turnare, din Turnătoria de oțel-secția 400,  fiind încadrați în grupa I de muncă, conform ordinului 50/1990.

De altfel, în subsolul adeverinței tip, anexată actului normativ modificat, la punctul 3, se precizează că ,,se completează actul administrativ emis de unitate, conform prevederilor Ordinului ministrului muncii și al ocrotirilor sociale și al președintelui Comisiei Naționale pentru Protecția Munci nr 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale cu condiții deosebite care se încadrează în grupa 1 de muncă”.

Cu mențiunea că acestea vor fi completate doar în situația în care la dosarul de pensie nu există documente eliberate conform legii privind încadrarea în grupa I de muncă.

Din aceasta precizare se înțelege că dacă în Carte de Muncă, care face parte din dosarul de pensie, este înregistrată grupa de muncă, atunci oamenii nu vor mai fi purtați pe drumuri pentru a completa respectivele adeverințe.

Totuși, la solicitarea CJPP Caraș Severin, SC UCM Reșița a emis adeverințele, dar o parte din acestea, aproximativ 100, au fost respinse de Casa Județeană de Pensii Publice Caras Severin. Motivația acestora este că activitățile menționate în respectivele adeverințe nu sunt specifice activității de turnarea, ci conexe acestor activități.  S-a ignorat astfel faptul că activitățile respective făceau parte din procesul de turnare și se desfășurau în aceeași hală, deci în același loc de muncă, iar conform ordinului 50/90, erau încadrați în grupa I de muncă.

Astfel au fost excluși de la dreptul de a beneficia de eliminarea inechităților, care a fost chiar obiectivul modificării și completării legii 263/2010  prin lg 351/2022, un număr de aproximativ 100 pensionari care au desfășurat activități de sablator, curățitor, dezbătător, macaragist, electrician, etc.

Revenim cu precizarea că activitățile respective s-au desfășurat în aceiași hală industrială și în condiții la fel de nocive, pe întreaga durată a timpului de lucru, ele fiind cuprinse anterior datei de 1.04.2001 în grupa I de muncă, conform ordin 50/1990, cerință impusă articolul 30, după alineatul (4^5), din legea 263/2010 modificată.

Nu acuzăm de rea credință atitudinea CJPP CS, spun sindicaliștii de la Cartel ALFA, ci doar constatăm că neînțelegerea pornește de la modul defectuos în care a fost construită fraza ,, pentru personalul care își desfășoară activitatea în următoarele activități specifice: turnarea pieselor și lingourilor de oțel, în turnătoriile de oțel… ”.

Pentru un necunoscător al procesului de producție, aceasta frază poate crea confuzii.

În realitate, toate operațiunile desfășurate de muncitori, conform meseriei sau rolului atribuit acestora, în orice turnătorie, sunt specifice pentru activitatea de turnare a pieselor…!

În sprijinul acestei afirmații, inițiatorii modificărilor legislative nominalizează etapele specifice procesului tehnologic de turnare, citate dintr-un manual de turnare a pieselor din oțel și fontă.

Astfel, imediat după faza de proiectare și de realizare a modelului, ciclul de fabricație al unei piese turnate continuă în hală cu o serie de etape, printre care:

  1. Elaborarea materialului topit.
  2. Turnarea propriu-zisă.
  3. Constituirea piesei turnate.
  4. Îndepărtarea rețelei de turnare.
  5. Curățare.
  6. Controlul tehnic de calitate (C.T.C.).
  7. Remedierea defectelor de turnare.

Datorită motivelor prezentate propunem modificare textului de lege în scopul eliminării confuziilor ce au creat starea de fapt respectivă, pentru ca cei îndreptățiți, conform chiar spiritului legii, să se poată bucura de această reparație.

Costuri:

Facem precizarea că pe lângă caracterul just al acestei legi, efectul asupra bugetului este nesemnificativ. Motiv pentru care ea poate fi luată imediat în discuție și aplicată, oferindu-le astfel celor în cauza, majoritatea aflați la vârste foarte înaintate, șansa de a se bucura de efectul acestui act de dreptate. În acest fel Guvernul României transmite un mesaj puternic și credibil că se apleacă cu celeritate asupra reparării nedreptăților care afectează viața cetățenilor.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

LEGE

Pentru modificarea și completarea lit. j, art. 30, din legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, modificată și completată cu legea 351/2022.

 

Senatul/Camera deputaților adoptă prezentul proiect de lege

 

Art. I. – Lit. j, art. 30, din legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, modificată și completată cu legea 351/2022, se completează după cum urmează.

  1. j) sectorul construcții mașini, pentru personalul care a desfășurat activități încadrate în grupa I și II de muncă, conform ordinului 50/1990, în activități specifice sau conexe de turnare a pieselor și lingourilor de oțel, în turnătoriile de oțel; turnarea pieselor de fontă, pieselor din aliaje neferoase și pieselor cu modele ușor fuzibile în turnătoriile de fontă, turnătoriile de aliaje neferoase și turnătoriile de precizie; forjarea pieselor pe ciocane de peste 2 tone forță în secțiile de forjă; turnarea cuzineților din aliaje neferoase pe suport de oțel în turnătoriile de cuzineți; activitatea desfășurată de către ingineri, subingineri și tehnicieni, pe durata a cel puțin 50% din timpul normal de muncă, în secțiile de producție respective;

 

Art. II. – Prezenta lege întră în vigoare începând cu luna următoare publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 

NA: Proiectul de lege va ajunge și pe masa de lucru a primului-ministru, cu speranța emiterii unei ordonanțe de guvern care ar putea scurta foarte mult drumul către dreptate pe care au pornit pensionarii aflați în această situație.

 

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite