Primăria Reșița angajează economist și inginer, pe perioadă nedeterminată

Primăria Municipiului Reșița anunță organizarea, în data de 25 ianuarie 2021, a unui concurs ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante la Direcția Generală Învățământ, Cultură, Tineret, Sport și Culte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița.

Cele două funcții vacante sunt următoarele: economist – consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport, Tineret și Culte; inginer – consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport, Tineret și Culte. Contractele de angajare se vor încheia pe perioadă nedeterminată.

Dosarul de înscriere la concursul trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documentele: a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3; b) curriculum vitae – modelul comun european; c) copia actului de identitate; d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări; e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; g) cazierul judiciar; h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Dosarele se depun în perioada 24.12.2020-12.01.2021, la sediul Primăriei Municipiului Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1A, luni-joi până la ora 16.00, vineri până la ora 13.30, la persoana care asigură secretariatul comisiilor de concurs: Sabin Blaga Sabin, consilier în cadrul Serviciului Gestionarea Resurselor Umane, Salarizare, tel. 0255/221677. Actele depuse în copie xerox vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității.

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite