Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

 

CONVOCARE

 

Administratorul unic al SC BÎRZAVA SA, societate de tip închis conform deciziei ASF nr. 2628/15.10.2015, cu sediul în Bocșa, str. Carpați nr. 5, jud. Caraș-Severin, înregistrată la ORC sub nr. J11/163/1991, CIF: RO1075915, prin decizia din data de 21.07.2021, convoacă Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor în conformitate cu Legea 31/1990, pentru data de 24.08.2021, ora 16,00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscriși în registrul acţionarilor ţinut de către societate la data de referință 05.08.2021, aceștia avand dreptul de a participa și de a vota în adunarea generală proporţional cu deţinerile avute la antementionata dată de referinta.

 

ORDINEA DE ZI este următoarea:

 

1. Prelungirea mandatului Administratorului unic;

2. Fixarea remunerației Administratorului unic;

3. Împuternicirea Administratorului unic pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârii AGOA.

 

Procurile de reprezentare în AGOA vor fi depuse în original la sediul societății, cu 48 ore înainte de data AGOA. Formularul de procură specială pentru reprezentarea în AGOA se poate obține de la sediul societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Documentele și informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății și vor fi distribuite celor interesați începand cu data de 05.08.2021.

 

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, până în data de 10.08.2021, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială va răspunde la întrebările adresate de acționari.

 

Accesul acționarilor îndreptăţiţi să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor reprezentaţi cu actul de identitate al reprezentantului legal.

 

Informații suplimentare, modelul de procură de reprezentare și alte documente pot fi consultate și pe websit-ul societății: www.birzava.cabanova.ro.

 

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, ședința AGOA va avea loc în data de 25.08.2021 la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

  

                                            ADMINISTRATOR UNIC

                                                      Ec.  Nicorici Gheorghe

  

 

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite

No Content Available