Regenerarea urbană a cartierelor marginalizate ale Reșiței prin promovarea parteneriatelor între actorii sociali

 

Prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9.1, se finanțează o serie de proiecte ce vizează ,,Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii”. Beneficiarii acestor proiecte sunt Grupurile de acţiune locală (GAL), constituite din reprezentanţi ai autorităților publice locale, instituţiilor, mediului de afaceri, societăţii civile și ai zonelor urbane marginalizate selectate pentru intervenție.

 

Investiţiile finanţabile în cadrul acestui program au ca țintă zonele urbane cu peste 20.000 locuitori în care au loc intervenții ce vizează pachete de proiecte, variate ca obiective de investiţii şi ca scop, atât hard (POR), cât și soft (POCU).

 

În cadrul Planului Operațional Regional (POR) se finanțează: investiţii în infrastructura de locuire, respectiv construire/ reabilitare/ modernizare locuinţe sociale; investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale – reabilitarea/ modernizarea centrelor comunitare integrate medico-socială; investiţii în infrastructura de educaţie – construire/ reabilitare/ modernizare de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.); investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate, respectiv: construcția/ reabilitarea/ modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activitati sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.; crearea/ reabilitarea/ modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/ modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.); construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie.

 

Constituirea GAL Reșița și elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală

 

Procesul de constituire a Grupului de Acțiune Locală Reșița a fost inițiat în cursul anului 2016, având încă de la început scopul bine definit de a contribui la regenerarea urbană a cartierelor marginalizate din Reșița, promovând parteneriatul și lucrul împreună între actori sociali și mobilizând resurse financiare și de know how.

 

Imediat după constituire, GAL Reșița a trecut la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală, care a fost făcută pe baza principiilor mecanismului Dezvoltării Locale aflate în Responsabilitatea Comunității, în perioada august – noiembrie 2017.

 

Procesul de elaborare a strategiei a fost susținut de sprijinul pregătitor obținut pe baza proiectului „Sprijinirea dezvoltării comunității, regenerării urbane și incluziunii sociale din Municipiul Resița”, Cod proiect 113971, depus pe apelul de finanțare „POCU/137/5/1/Reducerea numărului de comunitați marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.

 

Proiectul a fost implementat de parteneriatul dintre Primăria Municipiului Reșița și partenerii de implementare Asociația de Binefacere Pro Vitam și S.C. European Steps S.R.L., în sprijinul GAL Reșița.

 

Proiecte contractate prin POR

 

Ca urmare a activității desfășurate în această perioadă, până acum au fost contractate o serie de proiecte prin Programul Operațional Regional, care vizează intervenții pentru reabilitarea zonelor urbane marginalizate stabilite prin Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Reșița (galresita.ro/strategie-de-dezvoltare-locala).

 

Proiectele POR avizate de GAL Reșița pentru care au fost semnate deja contracte de finanțare și se află în implementare sunt:

 

 1. Reabilitarea și modernizarea fondului locativ existent – reabilitarea blocului Cămin nr. 2 de locuințe sociale și demolarea blocului Cămin nr. 1 de locuințe sociale, cartier Mociur – Municipiul Reșița, județul Caraș-Severin

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie crearea condițiilor necesare pentru integrarea a 910 persoane din cadrul populației marginalizate și creșterea coeziunii sociale a comunităților marginalizate din zona urbană marginalizată Mociur. Intervențiile aferente Strategiei de Dezvoltare Locală Reșița atinse prin implementarea proiectului urmăresc renovarea stocului locativ public și dezvoltarea de spații publice moderne și sigure, ca loc de joacă pentru copii, sport și recreere pentru adulți.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 

 • Reabilitarea a 50 de apartamente (12 garsoniere, 28 apartamente cu 2 camere – tip 1 și tip 2, și 10 apartamente cu 3 camere) în cadrul clădirii Cămin nr. 2 pentru 50 de familii.

 

 • Creșterea siguranței și nivelului calității vietii pentru 910 persoane ce trăiesc în Zona Urbană Marginalizată vizată direct de investiție prin demolarea clădirii Cămin nr. 1 Mociur și amenajarea și crearea de spații verzi (plantarea a 25 de arbuști și 3 arbori mari), alei pietonale, un spațiu de joacă și un spațiu de tip piațetă, crearea a 30 de locuri de parcare.

 

Durata de implementare a proiectului: 58 luni.

 

 1. Reabilitarea drumurilor de acces rutier spre ZUM Mociur, pentru a crește accesibilizarea spre/dinspre cartier

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea accesibilitații și conectivității cartierelor marginalizate, pentru facilitarea accesului rapid și în siguranță al celor din cartiere la servicii publice și oportunități de muncă.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 

 • Amenajarea a aproximativ 1.609 m din trama stradală pe străzile Mociur tronson I, Mociur tronson II, Mociur tronson III, Barbu Lăutaru, Grigore Alecsandrescu, supuse reabilitării prin reabilitarea zonei rutiere și pietonale (lungimea totală a trotuarelor proiectate este de 417 m); montarea de marcaje longitudinale și indicatoare de circulație, asigurarea accesului către proprietăți (42 buc.) și realizarea de parcări, stații de încrucișare (parcările și stațiile proiectate au suprafața totală de 620 mp).

 

 • Reabilitarea infrastructurii de utilități publice de pe străzile Strada Mociur tronson I, Strada Mociur tronson II, Strada Mociur tronson III, Strada Barbu Lăutaru, Strada Grigore Alecsandrescu pe o lungime de aproximativ – 1400m, prin realizarea iluminatului stradal – 57 stâlpi noi/corpuri înlocuite; realizarea sistemului de preluare și evacuare a apelor pluviale pe aproximativ – 646 m.

 

 • Creșterea accesibilității și conectivității cartierelor marginalizate pentru facilitarea accesului rapid și in siguranță a 910 persoane din ZUM Mociur la servicii publice și oportunități de muncă;

 

 • Creșterea nivelului calității vieții pentru 910 persoane ce trăiesc in Zona Urbana Marginalizată vizată direct de investiție prin refacerea căilor de acces, realizarea de trotuare, parcări, amenajarea acceselor la proprietăți, stații de încrucișare, consolidări și lucrări privind siguranța circulației.

 

Durata de implementare a proiectului: 40 luni.

 

 1. Reabilitarea căii de acces Str. Feroviarului – Str. Dealu Mare, pentru extinderea transportului public

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea accesibilitații și conectivității cartierelor marginalizate, pentru facilitarea accesului rapid și în siguranță al celor din cartiere la servicii publice și oportunități de muncă.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 

 • Amenajarea a aproximativ 2660 m din trama stradală pe străzile Oituz, Feroviarului, Dealu Mare, Vârfului, Badea Cârțan, Nicolaus Lenau, Ștefan cel Mare supuse reabilitarii prin reabilitarea zonei rutiere si pietonale, montarea de indicatoare rutiere, asigurarea accesului catre proprietaþi si realizarea de parcaje.

 

 • Reabilitarea infrastructurii de utilități publice de pe străzile Oituz, Feroviarului, Dealu Mare, Vârfului, Badea Cârțan, Nicolaus Lenau, Ștefan cel Mare pe o lungime de aproximativ 2600 m prin realizarea iluminatului stradal – 79 stâlpi noi/corpuri înlocuite, realizarea sistemului de preluare si evacuare a apelor pluviale pe aproximativ 2395 m liniari si montarea mobilierului stradal – aproximativ 224 corpuri de mobilier urban (cadre parcare biciclete, banci de stat cu spatar, platforme subterane depozitare deseuri, cosuri de gunoi si stâlpi aliaj din aluminiu).

 

 • Îmbunătățirea calității deplasărilor cu modurile nemotorizate (velo și pietonal) prin creșterea standardelor de calitate și siguranță în utilizarea acestor moduri de transport și realizarea de piste de biciclete pe o lungime de aproximativ 270 m liniari pe carosabil.

 

 • Creșterea accesibilitații și conectivitații zonelor marginalizate pentru facilitarea accesului rapid și în siguranță al celor din cartiere la servicii publice și oportunitați de muncă prin introducerea zonei în rețeaua de transport în comun a orasului (această zonă nu a beneficiat niciodată de transport în comun) și îmbunătățirea accesului la stațiile de transport în comun.

 

 • Creșterea accesului populatiei din zonele marginalizate din Resita la spații publice de calitate, diverse ca funcțiuni și adaptate nevoilor și cerințelor comunității.

 

 • Creșterea nivelului calității vieții pentru 1165 persoane ce trăiesc în Zona Urbană Marginalizată vizată direct de investiție prin refacerea căilor de acces, realizarea de trotuare și piste de biciclete.

 

Durata de implementare a proiectului: 51 luni.

 

 1. Dezvoltarea unui spațiu de desfășurare a activităților sociale, comunitare și culturale – obiectiv: reabilitarea clădirii Blocul Fetelor

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea coeziunii comunităților din ZUM și a integrării acestora în comunitatea mai largă a orașului prin dezvoltarea unui spațiu de desfășurare a activităților sociale, comunitare și culturale.

 

Scopul acestui proiect este reabilitarea Construcției C1 cu functiuni mixte. În urma interventiei se are în vedere realizarea de spații pentru birouri și a unor spații multifunctionale ce vor fi folosite pentru conferinte și seminarii. Acestea vor fi puse la dispozitia ONG-urilor existente, a celor nou înființate sau grupurilor de initiative din ZUM-uri si teritoriul SDL. În acest fel se va realiza și restructurarea imaginii de ansamblu a imobilului.

 

Durata de implementare a proiectului: 24 luni.

 

 1. Modernizarea și dotarea școlilor și grădinițelor din ZUM: Reabilitare Grădinița PN Dealu Mare – Municipiul Reșița

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea accesului și participării la educație a locuitorilor din zonele marginalizate prin reabilitarea și modernizarea școlilor și grădinițelor din ZUM.

 

Scopul acestui proiect este de a reabilita Construcția C1 cu functiunea grădiniță cu program normal de pe parcela identificată la nr. cad. 44847. Reabilitarea va consta în efectuarea unor lucrări de reparații și modernizări. De asemenea, se dorește îmbunătățirea spațiului verde cu mobilier urban, realizarea unui teren de joacă echipat și consolidarea (repararea) gardului de împrejmuire.

 

Durata de implementare a proiectului: 18 luni.

 

 1. Modernizarea și dotarea școlilor si grădinițelor din ZUM: Reabilitare Școala Primară Dealu Mare – Municipiul Reșița

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea accesului și participării la educație a locuitorilor din zonele marginalizate prin reabilitarea și modernizarea școlilor și grădinițelor din ZUM.

 

Scopul acestui proiect este de a reabilita Construcția C1 și C2 cu funcțiunea Școală Primară, de pe parcela identificată la nr. cad. 44843. Reabilitarea va consta în efectuarea unor lucrări de reparații și modernizări. De asemenea, se dorește îmbunătățirea spațiului verde cu mobilier urban și realizarea teren de joacă echipat, consolidarea și repararea gardului de împrejmuire.

 

Durata de implementare a proiectului: 18 luni.

 

 1. Modernizarea și dotarea școlilor și grădinițelor din ZUM: Reabilitare Școala Primară și Grădinița Mociur – Municipiul Reșița

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea accesului și participării la educație a locuitorilor din zonele marginalizate prin reabilitarea și modernizarea școlilor și grădinițelor din ZUM și se încadrează în lista măsurilor prioritare propuse pentru dezvoltarea teritoriului SDL, în vederea creșterea participării și a îmbunătățirii rezultatelor copiilor la grădiniță și școală, precum și a modernizării și dotării școlilor și grădinițelor din ZUM.

 

Scopul acestui proiect este de a reabilita Construcția C1 cu funcțiunea Școală Primară și Grădiniță, de pe parcela identificată la nr. cad. 44803. Reabilitarea va consta în efectuarea unor lucrări de reparații/modernizări ale Construcției C1. De asemenea, se dorește îmbunătățirea spațiului verde cu mobilier urban și propunerea unui teren de joacă echipat și consolidarea și repararea gardului de împrejmuire.

 

Durata de implementare a proiectului: 18 luni.

 

 1. Extinderea stocului locativ public pentru construcţii de locuinţe sociale în Zona Urbană Funcţională nr. 4 – Cartier Stavila şi Marginea, pentru populaţia din zonele urbane marginalizate

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea condiţiilor de  locuire din Zona Urbană Funcţională nr. 4, cartier Stavila şi Marginea prin extinderea fondului locativ, care se încadrează în lista măsurilor prioritare propuse pentru dezvoltarea teritoriului Grupului de Acțiune Locală Reșița şi integrarea ZUM.

 

De asemenea, prezentul proiect contribuie și la realizarea obiectivelor privind ecologizarea, amenajarea și accesibilizarea zonei, pentru activități de petrecere a timpului liber, a malurilor Râului Bârzava, care în prezent este privit ca o barieră naturală între oraș și ZUM Mociur. Acest lucru se va realiza prin crearea de spații verzi, locuri de parcare, iluminat public, spații pentru depozitarea deșeurilor, și prin finalizarea aleii pe malul râului Bârzava care va servi ca loc de promenadă și va valorifica spațiul  natural din proximitate.

 

Durata de implementare a proiectului: 36 luni.

 

 

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite